Stichting De CLiCK tussen mens en hulphond

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond is op 10 juni 2015 opgericht om een nieuw concept van trainingen van hulphonden voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid te introduceren en de invoering en consolidatie ervan in Nederland financieel te ondersteunen.

In dit concept worden niet slechts de vaardigheden en de attitude van de hulphond alleen getraind, maar worden de hulpvrager en de hulphond samen getraind op hun wederzijdse vaardigheden en toekomstige samenspel vanuit wederzijds respect. De hulpvrager leert ook zelf de hulphond bij te sturen. Met deze ‘teamtraining’ wordt de kans groter op een meerjarige effectieve inzet van de hulphond en de zelfredzaamheid van de hulpvragers.

De Stichting heeft vanaf 2015 met name Hulphondenschool De CLiCK ondersteund waarvan Sanne Singer, ontwikkelaar van het teamtrainingsconcept, de directeur was. In die jaren heeft de teamtraining zijn intrinsieke kracht en innovatieve waarde bewezen. Daarvan getuigen vele observaties en bevindingen van betrokken deelnemers. Helaas is Hulphondenschool De CLiCK als gevolg van de coronacrisis en het overlijden van Sanne Singer op 31 december 2021 definitief beëindigd.

Een nieuw opgerichte en volledig geaccrediteerde hulphondenschool met de naam Novi-Click zet sinds kort het werk van Sanne Singer voort ten behoeve van voormalige en nieuwe deelnemers. Ook andere hulphondenscholen hebben de teamtraining geïntroduceerd, en passen het concept toe, allemaal met hun eigen accenten. De Stichting is, formeel-juridisch gezien, drager van de accreditatie van de nieuwe school en zal daarom ook vooralsnog blijven voortbestaan en haar functie en taken weer oppakken en blijven uitoefenen.

Doelstelling

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond heeft als belangrijkste doelstelling de teamtraining in Nederland verder te ontwikkelen en te promoten door financiële middelen bijeen te brengen voor:

  • Aanvullende financiering voor ADL teamtrainingen, waarvan de kosten slechts gedeeltelijk door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed, bijvoorbeeld kosten van interne lesdagen, interne weken en nazorg
  • Volledige financiering voor aangepaste teamtrainingsprogramma’s voor kinderen, de zogeheten Kindermaatjes
  • Volledige financiering voor speciale projecten, bijv. hulphonden voor PTSS, die niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraars in aanmerking komen
  • Overige bij de doelstelling passende initiatieven.

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Voor donateurs geldt dat Stichting De CLiCK tussen Mens en hulphond de ANBI-status in de loop van 2022 opnieuw verwacht te verkrijgen.

 

Doelgroepen

Uw steun voor onze doelgroep

Mocht u ons willen steunen, weet dan dat uw steun bestemd is voor kosten van trainingen die niet verhaald kunnen worden op verzekeraars (via regelingen voor vergoeding van hulpmiddelen) of op gemeenten (via vergoedingen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De regelingen zijn niet toereikend voor een deel van de clientèle van hulphondenscholen. 

Bij lichamelijke beperkingen  - De opleiding van een ADL team (van een hond en een deelnemer met lichamelijke beperkingen) duurt circa zes maanden en gemiddeld zijn de kosten daarvan, samen met de nazorg, € 24.000. De Zorgverzekering betaalt ongeveer 70% van die kosten, als zij vindt dat de hulphond een geschikt hulpmiddel is voor de deelnemer die de aanvraag indient. Het gat in de vergoeding van de kosten moet met aanvullende middelen worden gedicht.

Bij psychische beperkingen  - Bij deelnemers met een psychische beperking spreken wij van Speciale Projecten. De kosten daarvan zijn vergelijkbaar of hoger dan de kosten van een ADL-team, maar worden niet vergoed door verzekeraars omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek zou zijn verricht naar de effecten en resultaten. Gemeenten vergoeden soms – afhankelijk van lokaal beleid – de kosten van een training voor psychisch beperkte deelnemers.

Kinderen en jongeren - Verzekeraars vergoeden evenmin kosten van trainingen van hulphonden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vanwege ontbrekende onderzoeksresultaten. Bij kinderen spreken we van training van een “kindermaatjes team,” waarvan de kosten inclusief nazorg zo’n € 8000 bedragen.

Bijdragen aan zelfredzaamheid - De Stichting de CLiCK tussen Mens en Hulphond springt in bovenstaande gevallen bij omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen en volwassenen met een beperking zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. Ook mensen die geen beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar of een gemeente dienen toch de teamtraining te kunnen volgen.

Daarom zamelt de stichting geld in en doet ze een beroep op bedrijven, patiëntenverenigingen, fondsen en particulieren. De stichting stelt ieders bijdrage zeer op prijs. Grote en kleine giften zijn allemaal welkom en worden direct besteed aan het doel!

Wilt u donateur worden? Klik hier!

 

Speciale projecten

De Stichting financiert ook trainingen voor hulphonden en mensen met een complexe psychische aandoening. Hiermee worden soms spectaculaire resultaten bereikt. Mensen krijgen hun leven weer terug dankzij de speciale teamtraining en de zorgvuldig geselecteerde hulphond. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen en de samenleving. Vandaar dat gemeenten die dit erkennen, aanspraken mogelijk maken op een vergoeding op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 

Donaties

Hoe kunt u ons helpen?

Donaties

Giften zijn welkom als bijdrage aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van mensen met een fysieke of psychische beperking. Een hulphond stelt hen in staat deel uit te maken van onze samenleving en daaraan een welkome bijdrage te leveren.

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Alle giften kunt u overmaken op onze bankrekening met IBAN nummer NL17 TRIO 0390 9422 27. Mocht u een regelmatige bijdrage willen overmaken dan kunt u dit gemakkelijk zelf regelen via uw bankrekening. Vermeldt u alstublieft bij elektronisch betalen uw adres-gegevens voor eventuele toezending van onze nieuwsbrief.

(Wellicht is het nuttig bij de belastingdienst het formulier ‘Overeenkomst, Periodieke gift in geld’ op te vragen en dat op te sturen aan de stichting, dan is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.)

NB De Stichting beschikt momenteel niet over de ANBI-status vanwege de perikelen rond de opheffing van Hulphondenschool De CLiCK. Maar de status is opnieuw aangevraagd en zal hopelijk in 2022 weer worden verkregen.

Doneren kan ook via de knop ‘DONEER HIER AUB’ (dat doen we via de Stichting Geef Gratis, die uiteraard een klein aandeel voor haar kosten daarvan inhoudt).

De Nederlandse Stichting voor het gehandicapte Kind (NSGK)

De Nederlandse Stichting voor het gehandicapte Kind (NSGK) steunt de teamtraining van kindermaatjes en hulphonden voor jong-volwassenen.
Klik op NSGK om naar hun website te gaan.


Legaten

Wellicht wilt u overwegen de Stichting te vermelden als goed doel in uw testament. Daarvoor dient u contact op te nemen met uw notaris, en hierbij willen wij u graag helpen: neem s.v.p. daarvoor contact op met bestuur@de-click.nl.


Collectebussen

U zou een mooie CLiCK collectebus kunnen ontwerpen en neer kunnen zetten bij de bedrijven in het lokale winkelcentrum of de dierenarts.

Demonstraties of spreekbeurten

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond kan u helpen door het verstrekken van foldermateriaal, video’s en dergelijke. Eén van de teams zou op aanvraag en tegen een kleine vergoeding een presentatie of demonstratie kunnen geven bij uw vereniging of bedrijf, denk bijvoorbeeld aan een opening van een nieuw pand, een jubileum of andere gelegenheid. Door live te ervaren hoe mens en hulphond samenwerken vergroot u de bekendheid van de hulphond en steunt u tegelijk de stichting.

Sponsoracties

Denk ook eens aan een sponsorloop, maatschappelijke stage of een goede doelen actie op school of bedrijf.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond.
E: info@de-click.nl

 

Over ons

Het bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur van stichting de CLiCK tussen mens en hulphond bestaat uit de volgende personen:

Secretaris/Penningmeester: Ger Tielen
Bestuur: Jos Perenboom
Bestuur: Chris van den Berg

Ger Tielen (secretaris/penningmeester)

Toen in de zomer van 2020 Hulphondenschool De CLiCK in ernstige problemen verzeild was geraakt, heb ik de aftredende bestuursleden Tine van Oort en Nanda van den Hoogen opgevolgd. Sanne Singer had mij gevraagd om te komen helpen met de fondsenwerving en het lag voor de hand dit te doen vanuit de ondersteunende Stichting De CLiCK tussen Mens en Hulphond.
Vanwege mijn enthousiasme voor de door Sanne ontwikkelde trainingsmethodiek heb ik graag ja gezegd, niet voorziend dat het einde van de school al besloten lag in de coronacrisis en tevens in de zwakke gezondheid van Sanne, die op 31 december 2021 is overleden.
We hebben dankzij de inzet van oud-medewerkers Ellen Meijer en Marco Schoot en oud-trainers Frauke Kneepkens en Maud Kokken de dramatische ontwikkeling een positieve wending kunnen geven. Dit door het behoud van de accreditatie voor alle deelnemers, voor welke wij de ADI erkentelijk zijn, en door overdracht van deelnemers aan andere scholen en de nieuw opgerichte Hulphondenschool Novi-Click. De meeste betrokken verzekeraars hebben daaraan sterk positief bijgedragen.
Ik heb een nogal diverse achtergrond in onder andere journalistiek en voorlichting en ben sinds mijn pensionering actief als bestuurder van enkele sociale en culturele organisaties. Ik hoop de Stichting te mogen dienen om nieuw perspectief te bieden aan de professionele nalatenschap van Sanne Singer.Jos Perenboom, bestuurslid

Bijna 20 jaar geleden kwamen mijn vrouw en ik voor het eerst in contact met dé hulphond. We waren gastgezin voor een lieve Golden Retriever. Drie van onze honden hebben jaren geweldig gewerkt als ADL hulphond.
Ik weet zo uit ervaring wat hulphonden kunnen betekenen voor mensen met een beperking. De wetenschap dat met het teamtrainingsconcept van Sanne Singer de deelnemers wordt geleerd hoe ze zelf (met ondersteuning van geweldige instructeurs) hun hond kunnen opleiden tot hulphond, is voor mij de reden dat ik mij meer dan graag inzet voor Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond.Chris van den Berg, bestuurslid

Verhaal Chris van den Berg

 

 

Contact

Heeft u toch nog een vraag aan Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond, bijv. over onze doelstellingen, sponsoring, donaties of iets anders?

Neem dan gerust contact met ons op: info@de-click.nl